Watching As I Fall (Rock Remix)

Mike Shinoda – Watching As I Fall (Rock Remix)

Edge of the Possibility & zwieR.Z.

“Watching As I Fall” – Written and performed by Mike Shinoda. Remix produced by Edge of the Possibility & zwieR.Z. Mixed & mastered by zwieR.Z.